KLAUZULA informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane: „RODO”), informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Radcy Prawnego LIBRA Henryk Maciejewski, z siedzibą w: ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, NIP 554-046-38-41, telefon: 52 321-12-04, 601-809-007, e-mail: krplibra@go2.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy o świadczenie usług prawnych (zwana: „Umową”), dla której przetwarzanie danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 b) RODO). Przetwarzanie danych jest również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 f) RODO).

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane będą przechowywane bezterminowo, wobec konieczności uniknięcia konfliktu interesów przy wykonywaniu zawodu.

6. Odbiorcami danych osobowych są: biuro rachunkowe, podmiot świadczący usługi informatyczne (w tym hosting), adwokaci, radcy prawni, aplikanci, studenci prawa.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren państw trzecich (obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. Ma Pan/Pani prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które Pan/Pani dostarczył/a na podstawie zgody lub Umowy, w tym może Pan/Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

12. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

13. W celu realizacji swoich praw proszę o kontakt pod wskazany w pkt 1 powyżej adres e-mail.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Henryk Maciejewski – radca prawny
Administrator Danych Osobowych